[POZIV] na testiranje i razgovor za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidatima/kinjama koji podnijeli prijavu na Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina za radno mjesto: Administrativni referent, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva.

Testiranje, a potom i razgovor (intervju) održati će se dana 24. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 08.00 sati u prostorijama Općinske vijećnice, J.J.Strossmayera 150, Podravska Moslavina i to za Administrativnog referenta.

O terminu održavanja testiranja kandidati/kinje koji su pravodobno podnijeli prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva biti će obaviješteni i putem elektroničke pošte ili telefonom.

Pravila testiranja:

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva biti će pisano obaviješteni o razlozima iz kojih se ne smatraju kandidatima u postupku.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju, smatra se da su povukli svoje prijave na javni poziv.

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni poziv ne mogu pristupiti provjeri znanja i razgovoru.

Navedena pisana provjera traje 60 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,

– razgovarati s ostalim kandidatima

– niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Provjeru znanja i razgovor provodi Povjerenstvo za provođenje javnog poziva.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10.

Samo kandidati/kinje koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova pozvati će se da pristupe razgovoru (intervjuu) koji će se održati neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti, vještina i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za administrativnog referenta

– Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

  1. Zakon o općem upravnom postupku, ( NN 47/09 )
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 i 129/05),
  3. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09).

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA

[OBAVIJEST] o isplati božićnice

Pravo na isplatu božićnice za 2018. godinu ostvaruju umirovljenici koji imaju prebivalište odnosno stalno boravište na području Općine Podravska Moslavina, te koji imaju mirovinu manju od 1.500,00 kuna.

Umirovljenici  u Općinu Podravska Moslavina dostavljaju:

  • Presliku osobne iskaznice,
  • Presliku rješenja od mirovine ili zadnjeg odreska od mirovine.

Božićnica se umirovljenicima isplaćuje se u naravi u iznosu od 120,00 kn koju mogu iskoristiti u trgovini NTL (Narodni trgovački lanac) d.o.o. broj 352 u J.J. Strossmayera 98a, Podravska Moslavina.

Božićnica za 2018. godinu umirovljenicima isplaćivat će se najkasnije do 29. prosinca 2018. godine.

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Zdravko Šimara

[POZIV] građanima za dragovoljno priključivanje u postrojbu opće namjene civilne zaštite Podravska Moslavina

Općina Podravska Moslavina, poziva mještane Podravska Moslavina, u dobi od 18 do 65godina, dobrog psiho-fizičkog stanja, da se dragovoljno priključe u postrojbe civilne zaštite Općine Podravska Moslavina.

Općina Podravska Moslavina ima ustrojenu  postrojbu civilne zaštite opće namjene. Pripadnici postrojbe opće namjene osposobljavaju se za podizanje šatorskih naselja u slučaju velikih nesreća i pružanje laičke prve pomoći.

Osposobljavanja se obavljaju dva puta godišnje, u pravilu u proljeće i jesen.

Svim pripadnicima civilne zaštite Općina Podravska Moslavina osigurava zaštitnu odoru s pripadnim oznakama, a za vrijeme osposobljavanja i eventualnih intervencija, osigurana je besplatna prehrana i prijevoz do mjesta osposobljavanja, osiguranje od nesretnog slučaja, kao i dnevnicu.

Priključivanjem u postrojbe civilne zaštite stječu se korisna znanja za sudjelovanje u spašavanju života koje provode za to osposobljene stručne osobe i službe.

Ako se želite priključiti postrojbama civilne zaštite, molimo da svoju prijavu s osnovnim podacima (ime i prezime, adresa, broj mobitela, e-mail) pošaljete elektroničkim putem na e-adresu: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr  ili dostavite osobno u Općinu Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina do 03. prosinca 2018. godine.

Sve dodatne informacije, osim putem navedene e-mail adrese, možete dobiti i na broju telefona 031/641-212.