Dokumenti

Statut Općine Podravska Moslavina

Statut Općine Podravska Moslavina

Statut Općine Podravska Moslavina

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 14 Statuta Općine Podravska Moslavina ("Službeni glasnik", br. 1/2006 ), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na sjednici održanoj 11.04. 2013., donijelo je STATUT OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

Plan prijama za 2016. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08 i 61/11) i članka 47. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina broj 1/13 ), Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, donosi PLAN PRIJAMA u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska Moslavina za 2016. godinu

Pravilnik

Pravilnik

o unutarnjem redu JUO 2016

Plan prijma

Plan prijma

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Podravska Moslavina za 2017. godinu

Plan prijma

Plan prijma

za 2017. godinu