Dokumenti

Statut Općine Podravska Moslavina

Statut Općine Podravska Moslavina

Statut Općine Podravska Moslavina

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 14 Statuta Općine Podravska Moslavina ("Službeni glasnik", br. 1/2006 ), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na sjednici održanoj 11.04. 2013., donijelo je STATUT OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2023.

Sukladno članku 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (""Narodne novine",broj 94/13 i 73/17) nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2023. godine koji se može pogledati u privitku, dostupan je i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravska Moslavina svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, na adresi Općina Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, Podravska Moslavina.

Plan prijama za 2016. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08 i 61/11) i članka 47. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina broj 1/13 ), Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, donosi PLAN PRIJAMA u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska Moslavina za 2016. godinu

Pravilnik

Pravilnik

o unutarnjem redu JUO 2016

Plan prijma

Plan prijma

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Podravska Moslavina za 2017. godinu

Plan prijma

Plan prijma

za 2017. godinu

Bilješke

Bilješke

za financijske izvještaje 2017.

Izvještaj

Izvještaj

proračuna

Tablice

Tablice

uz obvezne bilješke

Bilješke

Bilješke

za financijske izvještaje 2018.

Izvještaj

Izvještaj

proračuna

Program rada

Program rada

nezavisni vijećnik Tomislav Patača

Program rada

Program rada

nezavisni vijećnik Mato Pavin

Plan klasifikacijskih oznaka

Plan klasifikacijskih oznaka

Općina Podravska Moslavina

Obrazac

Obrazac

Primjedbe i mišljenja o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom

Izvješće

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Izvješće

Izvješće

o provedenom savjetovanju