[OBAVIJEST] Prethodna provjera znanja i sposobnosti

[OBAVIJEST] Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu natječaja  objavljuje obavijest

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

Kandidati koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu na radno mjesto                               :

 1. REFERENT ZA FINANCIJE, PRORAČUN I KOMUNALNU NAKNADU
 2. REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO, BLAGAJNU I ADMINISTRACIJU
 3. ČISTAČICA

a koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja  obavještavaju se da pristupe 17.10.2016. god. ( ponedjeljak ) u 11,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u prostorijama Općine Podravska Moslavina.

Testiranju se pozivaju slijedeći kandidati:

 1.  SLAVICA BOLJEŠIĆ
 2. MARIJA HORVAT

Pravni izvori za pripremanje kandidata za radna mjesta 1. i 2. za provjeru su slijedeći:

 1. Ustav RH («Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 )
 2. Zakon o općem upravnom postupku, ( NN 47/09 )
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 I 137/15),
 4. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09),
 5. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 I 15/15)

 

Za radno mjesto Čistačica provest će testiranje putem pisanog testa iz općeg znanja sukladno članku 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((NN 86/08 i 61/11).

Testiranju se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. VESNA PAVIN

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici www.podravskamoslavina.hr i na oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina.

 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

Povjerenstvo za  provedbu natječaja