Prostorni plan

Knjiga 1

Prostorni plan uređenja Općine Podravska Moslavina

Knjiga 2

Prostorni plan uređenja Općine Podravska Moslavina

1.

Korištenje i namjena površina i promet

1. A

Pošta i telekomunikacije

2.A

Energetski sustav

2.B

Vodnogospodarski sustav

3.

Uvjeti korištenja

4.A

Gezinci

4.B

Krčenik

4.C

Martinci Miholjački

4.D

Podravska Moslavina

4.E

Gospodarske zone