[OBAVIJEST] stočarima koji su dobili odluke o davanju u zakup državnog zemljišta bez javnog poziva

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Read more…

[OBAVIJEST] korisnicima zajamčene minimalne naknade

Korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Općine Podravska Moslavina, a koji se griju na drva, mogu podnijeti Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva za 2017. godinu u Općini Podravska Moslavina, J.J. Strosmayera 150. Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva

[OBAVIJEST] fizičkim i pravnim osobama

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Read more…

Skip to content