Predstavke i pritužbe na rad javnih tijela

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Podravska Moslavina mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela na adresi Ulica J.J.Strossmayera 150, Podravska Moslavina.

Adrese za dostavu pisanih predstavki i pritužbi su:

  • Općina Podravska Moslavina, Ulica J.J.Strossmayera 150, 31530 Podravska Moslavina ili
  • opcina.podravskamoslavina@gmail.com ili
  • ubaciti pismeno u sandučić za predstavke i pritužbe koji se nalazi na zgradi Općine Podravska Moslavina, u Podravskoj Moslavini, Ulica J.J.Strossmayera 150.
Skip to content