Posjet zamjenika župana

Dana 20. lipnja 2017. godine u radnom posjetu Općini Podravska Moslavina bio je zamjenik župana Goran Ivanović kako bi ga općinski načelnik Zdravko Šimara upoznao sa planiranim projektima Općine Podravska Moslavina.

[POZIV] na testiranje i razgovor za stručno osposobljavanje

Kandidatima/kinjama koji podnijeli prijavu na Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina za radno mjesto: Administrativni referent, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva.

Testiranje, a potom i razgovor (intervju) održati će se dana 26. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama Općinske vijećnice, J.J.Strossmayera 150, Podravska Moslavina i to za radno mjesto za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za Administrativnog referenta.

O terminu održavanja testiranja kandidati/kinje koji su pravodobno podnijeli prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva biti će obaviješteni i putem elektroničke pošte ili telefonom.

 

Pravila testiranja:

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva biti će pisano obaviješteni o razlozima iz kojih se ne smatraju kandidatima u postupku.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju, smatra se da su povukli svoje prijave na javni poziv.

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni poziv ne mogu pristupiti provjeri znanja i razgovoru.

Navedena pisana provjera traje 60 minuta.

 

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,

– razgovarati s ostalim kandidatima

– niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Provjeru znanja i razgovor provodi Povjerenstvo za provođenje javnog poziva.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10.

Samo kandidati/kinje koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova pozvati će se da pristupe razgovoru (intervjuu) koji će se održati neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti, vještina i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za administrativnog referenta

– Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

  • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 )
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 i 129/05),
  • Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09).

 

Kandidati koji su zadovoljili formalni dio natječaja:

  1. Anja Borković
  2. Slivija Kalazić
  3. Nikolina Majdenić
  4. Nikolina Hosak
  5. Žana Ileš
  6. Antonija Rupčić

[POZIV] na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu za provedbu natječaja na radno mjesto PROČELNIKA na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica ) objavljuje obavijest

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

Kandidati koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu na radno mjesto PROČELNIK na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), a koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obavještavaju se da pristupe 26.06.2017 god. ( ponedjeljak ) u 08,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u prostorijama Općine Podravska Moslavina.

Testiranju se poziva slijedeći kandidat:

1. MARINA CIGROVSKI

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

1. Ustav RH («Narodne novine“, broj 56/90)

2. Zakon o općem upravnom postupku, ( NN 47/09 )

3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 i 129/05),

4. Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09),

5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 ),

6. Statut Općine Podravska Moslavina ( Službeni glasnik br. 1/13 i 4/16 ).

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici www.podravskamoslavina.hr i na oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina.

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

Povjerenstvo za  provedbu natječaja

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU-PROČELNIK

[OBAVIJEST] fizičkim i pravnim osobama

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

 

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

[POZIV] Na svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendije

Općina Podravska Moslavina poziva sve dobitnike stipendije za akademsku godinu 2016./2017. na svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendije Općine Podravska Moslavina koja se održati 16. lipnja (petak) 2017. godine s početkom u 13 sati u Općinskoj vijećnici, J. J. Strossmayera 150 u Podravskoj Moslavini.

Tom prigodom stipendistima će se obratiti općinski načelnik Zdravko Šimara.

Molimo sve dobitnike stipendije koji nisu u mogućnosti doći iz opravdanih razloga da se jave u Jedinstveni upravni odjel na telefon 641-212.