Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Podravska Moslavina javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Podravska Moslavina na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 (0)31 641 212
 2. putem faksa na broj: +385 (0)31 641-910
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: Općina Podravska Moslavina, Ulica J.J.Strossmayera 150, 31530 Podravska Moslavina, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: Općina Podravska Moslavina, Ulica J.J.Strossmayera 150, 31530 Podravska Moslavina, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Marina Cigrovski

Općina Podravska Moslavina, Ulica J.J.Strossmayera 150, 31530 Podravska Moslavina

Tel.: +385 (0)31 641 212

Fax: +385 (0)31 641-910

E-mail službenika za informiranje: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

 Naknada za pristup informacijama

Općina Podravska Moslavina ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Podravska Moslavina izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19)
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br. 115/16106/18121/1932/2042/20)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 167/0379/0780/11141/13127/1462/1796/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09)
 • Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10143/12152/1494/1629/17)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br. 61/1898/19)
 • Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 12/1882/94128/99110/0780/1378/1512/18118/18)
 • Zakon o državnim službenicima (“Narodne novine”, br. 92/05140/05142/0677/07107/0727/0834/1149/11150/1134/1249/1237/1338/1301/15138/1561/1770/1998/19)
 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, broj 108/9679/07),
 • Zakon o medijima (“Narodne novine”, broj 59/0484/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, broj 61/18 i 98/19),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (“Narodne novine”, broj 66/19),

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Podravska Moslavina,
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • Zahtjev za pristup informacijama,
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Podzakonski akt

 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, broj 83/14),
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 12/14)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 15/14)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, broj 20/16)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, broj 67/17)
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, broj 87/18)

Izvješća

Popis donacija

Javna nabava

Registar koncesija

Obrasci financijskih izvještaja

Skip to content