Općinsko vijeće

Predsjednik općinskog vijeća:

Podpredsjednica općinskog vijeća:

Vijećnici:

Slavko Kupanovac

Ana Jambrešić

1. Ana Jambrešić, HDZ
2. Ivica Vrkić, HDZ
3. Željko Zetaić, HDZ
4. Josip Rogić, HDZ
5. Marta Zetaić, HDZ
6. Matija Rogić, HDZ
7. Slavko Kupanovac, HDZ
8. Ivana Šoša, HDZ
9. Marko Sabo, HDZ

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Podravska Moslavina 2021

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 195/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i čl. 28. Statuta Općine Podravska Moslavin 1/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 28. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Podravska Moslavina

Skip to content