Načelnik Općine Podravska Moslavina je rođen 10.08.1960. u istoimenom selu, gdje u obiteljskom okruženju provodi i djetinjstvo. Osnovnu školu u rodnom mjestu počinje pohađati 1967. godine a završava je 1974. Nakon završene osnovne škole upisuje srednju četverogodišnju školu u Donjem Miholjcu, smjer poljoprivredni tehničar koji završava 1979.

Zbog obiteljske situacije Zdravko Šimara nije bio u mogućnosti upisati fakultet, te ostaje na srednjem stručnom obrazovanju.

1980. godine odlazi u vojsku, tada jugovojsku u Derventu, a zatim u Banja Luku i iz nje se vraća 1981. Iste godine se zapošljava u Poljoproduktu, radeći na raznim poslovima 4 godine. Nakon toga je Zdravko Šimara promaknut na mjesto voditelja poslovanja u istom poduzeću gdje tu dužnost obnaša 9 godina, a odgovara za prosječno 20-30 radnika.

Uspostavom Hrvatske države 1990. Zdravko Šimara nije sudionik u aktivnoj vojsci, no u mjestu Podravska Moslavina aktivno sudjeluje u organiziranju nenaoružanih odreda.

Dužnost načelnika Zdravko Šimara obnaša od osnutka Općine godine 1994. do danas, s malim prekidom u međuvremenu u trajanju od 6 mjeseci.

kontakt email: nacelnik@podravskamoslavina.hr

Propisi:

–        Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10- pročišćeni tekst, i 05/14-Odluka Ustavnog suda, Broj: SuP-O-1/2014, od 14.01.2014.),

–        Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN- Međunarodni ugovori 14/97 i 4/08),

–        Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – pročišćeni tekst (Narodne novine 19/91, 99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst),

–        Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročišćeni tekst zakona NN 33/0160/01129/05109/07125/0836/09,36/09150/11144/1219/13,

–        Zakon o lokalnim izborima NN 144/12,

–        Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – ZFJLP(R)S Narodne novine, br. 117/93; 92/94; 69/97; 33/00; 73/00; 127/00; 59/01; 107/01; 117/01, 150/02; 147/03; 132/06; 26/07 – odluka Ustavnog suda RH, 73/08,

–        Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08,  36/09, 119/14),

–        Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/08, 46/10-ispravak, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13),

–        Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/2008, 61/2011),

–        Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),

–        Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10),

–        Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14),

–        Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Izjava

sukob interesa