Opći podaci

Sjedište:

31530 Podravska Moslavina
Ulica J.J.Strossmayera 150

Načelnik:

Zdravko Šimara

Zamjenik načelnika:

Ivica Vrkić

Predsjednik Općinskog vijeća:

Hrvoje Pavin

Telefon

(031) 641-212

Telefax:

(031) 641-910

Površina:

44 km2

Poljoprivredne površine:

2.860 ha

Šumske površine:

1.066 ha

Broj naselja:

5

Naselja:

Gezinci
Krčenik
Martinci Miholjački
Podravska Moslavina
Orešnjak

Broj stanovnika (popis 2011.):

1186

Broj područnih škola:

2