Općinsko vijeće

Predsjednik općinskog vijeća:

Podpredsjednik općinskog vijeća:

Vijećnici:

ERIK ŠVERER, rođ.11.06.1987.g.

JOSIP ROGIĆ, rođ.14.02.1990.g.

TOMISLAV PATAČA, rođ. 05.06.1976.g.

MATO PAVIN, rođ. 06.12.1963.g.

ANA JAMBREŠIĆ, rođ. 16.04.1992.g.

SLAVKO ČULINA, rođ. 20.03.1962.g.

ZVONKO KLANAC, rođ. 22.02.1955.g.

MARTA ZETAIĆ, rođ. 30.09.1988.

ŽELJKO ZETAIĆ, rođ.18.03.1964.g.

MORIS SCHWERER, rođ.19.04.1996.

 DARKO KUPANOVAC, rođ. 30.1.1970.

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Podravska Moslavina 2021

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 195/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i čl. 28. Statuta Općine Podravska Moslavin 1/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 28. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Podravska Moslavina

Skip to content