[JAVNI NATJEČAJ] za davanje u zakup poslovnih prostora

Published by Admin on

 

            Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11. i 64/15.), i članka 9. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik broj 7/16.) i članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik broj 1/13. i 4/16.) načelnik Općine Podravska Moslavina raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine Podravska Moslavina prikupljanjem pisanih ponuda

 I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podravska Moslavina u Podravskoj Moslavina, J. J. Strossmayera 150 prikupljanjem pisanih ponuda za:

– Poslovni prostor koji se nalazi u Podravskoj Moslavini, J.J. Strossmayera 150, a sastoji u ukupnoj površini od 28m².

Poslovni prostor se daje u zakup na rok od 10 godina, a početna cijena iznosi 300,00 kuna/mjesečno.

II. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

– sve fizičke i pravne osobe imaju pravo na sudjelovanje na javnom natječaju putem podnošenja pisanih ponuda.

Pisane ponude se dostavljaju zatvorenoj omotnici, osobno  ili  putem  pošte  na  adresu  Općina Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina, s napomenom: NE OTVARAJ – ponuda za zakup poslovnog prostora”.

Ponudu treba dostaviti do 28. listopada 2016. godine do 12.00 sati.

Pisane ponude moraju sadržavati:

 1. ime i prezime
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)
 3. odobrenje za obavljanje djelatnosti
 4. preslik rješenja za upis u sudski registar -za pravne osobe
 5. opis djelatnosti
 6. temeljem članka 58. Zakona o hrvatskim braniteljima imaju pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine
 7. potvrda da nema nepodmirenih obveza prema državnom proračunu jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave
 8. preslik žiro-računa, tekućeg računa ili štednog računa,
 9. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
 10. dokaz o uplati jamčevine,
 11. broj tekućeg ili žiro-računa s nazivom banke kod koje je otvoren za povrat jamčevine.

 

Ponuditelji su prilikom podnošenja ponuda na natječaj dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 300,00 kn, na žiro račun Općine Podravska Moslavina IBAN broj: HR 6923400091827100008,    model 68,  pozivom na broj: 7722-OIB s naznakom «Jamčevina za natječaj-zakup nekretnina».

Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u cijenu zakupa.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se najviše ponuđena ponuda za zakup poslovnog prostora.

Natjecatelji koji odustanu od javnog natječaja neće dobiti jamčevinu.

 

III. PROVEDBA JAVNOG NATJEČAJA

Javno otvaranje ponuda održava se u vijećnici Općine Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska  Moslavina, 28. listopada 2016. godine u 12.10 sati.

Ponuda mora  stići  na  naznačenu  adresu  u  navedenom  roku  bez  obzira  na  način dostave.  Nepravodobno prispjele  i  nepotpune  ponude neće  se  razmatrati.  Ponuda pristigla nakon roka neće se otvarati i obilježit će se kao zakašnjelo pristigla ponuda, te ponuditelji koji nisu podmirili obveze prema općinskom i državnom proračunu neće se razmatrati.

Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima natječaja, neće se razmatrati.

Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda za zakup nekretnine izvršit će Povjerenstvo za provođenje natječaja koje će imenovati načelnik Općine Podravska Moslavina.

Po otvaranju ponuda Povjerenstvo će sastaviti Zapisnik o otvaranju ponuda, te će predložiti Općinskom načelniku najboljeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora koji donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Općina Podravska Moslavina zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za zakup nekretnine, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.

 

IV. SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od 15 dana od primitka Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora s Općinom Podravska Moslavina.

V. OBAVIJESTI

Sve informacije i obavijesti možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, Podravska Moslavina, telefon 031/641-212, e-mail: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Šimara

Categories: Oglasna

Skip to content