[JAVNI NATJEČAJ] za dodjelu stipendija

Published by Admin on

Na temelju članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2018./2019. (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina” broj 8/18.) i članka 11., stavak 2. Odluke o dodjeli stipendije studentima Općine Podravska Moslavina (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina” broj 1/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravska Moslavina, raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima Općine Podravska Moslavina

u akademskoj godini 2018./2019.

 

Općina Podravska Moslavina dodijelit će stipendije studentima u akademskoj godini 2018./2019., za deset mjeseci u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. OPĆI UVJETI:
 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • stalno prebivalište na području Općine Podravska Moslavina
 • nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita.
 1. Osim općih uvjeta pravo na studentsku stipendiju ostvaruje student koji ispunjava sljedeće:
 • da je redovan student druge ili više nastavne godine sveučilišnog stručnog studija, preddiplomskog, diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija (bolonjski programi).

Zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete iz točke a) i b) neće se uzeti u obzir.

Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 1. molbu
 2. presliku domovnice
 3. presliku osobne iskaznice
 4. potvrdu o upisu u drugu odnosno bilo koju višu nastavnu godinu kao redovan student akademske 2018/2019. godine
 5. izjava da student nije korisnik neke druge stipendije ili studentskog kredita
 6. preslika tekućeg ili žiro računa korisnika stipendije.

 

Obrazac molbe i izjave da student nije korisnik neke druge stipendije ili studentskog kredita mogu se podići u Općini Podravska Moslavina svaki dan od 8,00 – 15,00 sati.

 

Molba za dodjelu stipendije podnosi se u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja  na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Podravska Moslavina odnosno od 22. listopada 2018. godine do 06. studenog 2018. godine.

 

Molba za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom podnosi se na adresu:

 

Općina Podravska Moslavina

/Javni natječaj za dodjelu stipendija/

J.J. Strossmayera 150

31 530 Podravska Moslavina

 

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

Stipendija se odobrava za vrijeme trajanja obrazovnog programa. Ako obrazovni program traje tri godine, student ostvaruje pravo na stipendiju u trajanju najviše 3 akademske godine, a ako obrazovni program traje pet godina, student ostvaruje pravo na stipendiju u trajanju najviše 5 akademskih godina i to od redovnog upisa druge (2) ili više nastavne godine.

Nakon ostvarenog prava na stipendiju, korisnik stipendiju nastavlja koristiti i u sljedećoj akademskoj godini, pod uvjetom da je završio akademsku godinu za koju je primao stipendiju i redovno upisao sljedeću godinu studija.

Student koji je već ostvario pravo na stipendiju, pravo na nastavak stipendiranja dokazuje ukoliko do 31. listopada tekuće godine dostavi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravska Moslavina uvjerenje/potvrdu o upisu iduće godine studija.

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2018./2019., donosi Općinski načelnik na temelju Prijedloga odluke o dodjeli stipendija Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravska Moslavina.  

 

KLASA:604-02/18-01/1

URBROJ:2115/03-02-18-2

Podravska Moslavina, 22. listopada  2018. godine

 

                   PROČELNICA

    Marina Cigrovski, mag.iur., v.r.

Skip to content