JAVNI NATJEČAJ-za zakup krovnih površina zgrada radi postavljanja fotonaponskih sustava ( solarnih elektrana)

indeksiraj

 

I. Predmet Natječaja je davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Općine Podravska Moslavina koje služe obavljanju javnih djelatnosti, radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) u svrhu istodobne proizvodnje električne i toplinske energije iz sunčeva zračenja.

U zakup se daju krovne površine dviju zgrada u ingerenciji Općine Podravska Moslavina:

1. Stara škola, J.J. Strossmayera 87, Podr.Moslavina
2. Mjesni dom, J.J.Strossmayera 150, Podr.Moslavina
Ponuditelj mora uzeti u zakup sve krovne površine zgrada koje su predmet Natječaja.

II. Na krovnim površinama pojedinačnih zgrada koji su predmetom Natječaja ne može se instalirati fotonaponski sustav (solarna elektrana) snage veće od 30 kW niti manje od 10 kW sukladno Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Toplinski sustav mora se uklopiti u postojeći sustav za pripremu tople vode za korištenje u zgradi. Za korištenje tople vode u raspoloživim količinama vlasnik zgrade nema nikakvih financijskih obveza prema odabranom ponuditelju.

Najkraći jamstveni rok za postavljene fotonaponske panele iznosi 25 godina na 80% učinkovitosti panela, što podrazumijeva tehničku i funkcionalnu ispravnost za cijelo vrijeme trajanja jamstva, a za ostalu opremu vrijedi jamstveni rok koji daje proizvođač opreme.

III. Krov zgrade koji se koristi označen u glavnom projektu daje se u zakup na rok od 14 godina u skladu sa statusom povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Obveza plaćanja zakupnine teče od dana prvog očitanja obračunskog mjernog mjesta postrojenja odabranog ponuditelja ili zajednice ponuditelja.

Prije davanja ponuda ponuditelji ili zajednica ponuditelja imaju pravo pregleda krovova zgrade uz prethodnu najavu vlasnicima zgrade.

IV. Početna cijena ukupne zakupnine za sve zgrade unutar Natječaja iznosi 4% ukupnog mjesečnog prihoda koji ostvari ponuditelj za isporučenu električnu energiju, a temeljem ugovora o otkupu električne energije.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj, koji uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz Natječaja, ponudi najviši iznos u postotku (%) ukupnog mjesečnog prihoda koji će ostvariti temeljem ugovora o otkupu električne energije i ukupno za razdoblje od 14 godina.

Ugovor o zakupu odabrani ponuditelj u obvezi je sklopiti s vlasnikom zgrade na koji postavlja fotonaponski sustav (solarnu elektranu) za proizvodnju električne i toplinske energije.

Odabrani ponuditelj plaća mjesečni zakup na IBAN vlasnika zgrade u kalendarskom mjesecu za prethodni mjesec te redovito dostavlja kopiju obračuna za proizvedenu električnu energiju.

V. Osim plaćanja zakupnine sukladno ponudi, ponuditelj je u obvezi sam o svom trošku:

na svaku zgradu postaviti fotonaponski sustav (solarnu elektranu) te ju priključiti na toplinski solarni sustav za pripremu tople vode za grijanje koji će se isključivo koristiti za potrebe predmetne zgrade, a koji ima snagu i ostale karakteristike sukladno uvjetima iz Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije, a za koju vlasnik zgrade nije u obvezi platiti naknadu
izraditi građevinski glavni projekt, s tlocrtom s ucrtanim dijelom krova koji se koristi, od strane ovlaštenog inženjera s izračunom mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije krovišta zgrade te osigurati vodonepropusnost i održavanje krova zgrade za cijelo vrijeme trajanja zakupa na mjestu na kojem se krov koristi
održavati krovne površine, fotonaponski sustav (solarnu elektranu) i toplinski solarni sustav za pripremu tople vode za grijanje, otkloniti svako oštećenje ili kvar na njima za čitavo vrijeme trajanja ugovora o zakupu
osigurati zgradu s pripadajućim stvarima, opremom, kao i fotonaponski sustav (solarnu elektranu) od štete uključujući požar i udar groma za cijelo vrijeme trajanja ugovora o zakupu

VI. Nakon isteka zakupa, postoje tri mogućnosti o kojima će odlučiti Općina Podravska Moslavina samostalno, odnosno u dogovoru sa zatečenim koncesionarima-korisnicima, u skladu s okolnostima i potrebama u datom trenutku:

1. Ponuditelj je dužan najkasnije 30 dana od isteka ugovora o zakupu predati vlasniku zgrade u bezuvjetno vlasništvo cjelokupno izgrađen fotonaponski sustav (solarnu elektranu) te toplinski solarni sustav za pripremu tople vode za grijanje u potpuno ispravnom i funkcionalnom stanju sa svom pripadajućom dokumentacijom i važećim jamstvom
2. Ponuditelj je dužan o svom trošku zbrinuti fotonaponski sustav (solarna elektrana) na zgradi i vratiti krov u prvobitno stanje
3. Ponuditelj (zakupnik) može produžiti Ugovor o zakupu
VII. Ponuditelj potpisom ugovora o zakupu obvezuje se o svom trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava, pripremiti i predati Hrvatskom operateru tržišta energije d.o.o. – HROTE, svu dokumentaciju potrebnu za potpisivanje ugovora o otkupu električne energije s Hrvatskim operaterom tržišta energije d.o.o. u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zakupu, sukladno uvjetima iz Natječaja te je dužan u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zakupu nabaviti opremu, instalirati fotonaponski sustav (solarnu elektranu) i započeti s isporukom električne energije.

Odabrani ponuditelj ili zajednica ponuditelja preuzima krovne površine u viđenom stanju i nema pravo naknadnog prigovora na kvalitetu, stanje i izgled istih.

Vlasnik zgrade nije odgovoran ako ponuditelj iz bilo kojeg razloga ne uspije ishoditi potrebnu dokumentaciju ili postaviti fotonaponski sustav (solarnu elektranu) te nije u obvezi platiti naknadu štete u slučaju nemogućnosti postavljanja fotonaponskog sustava (solarne elektrane).

VIII. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke (obrti) ili pravne osobe koje:

1. su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje energetske djelatnosti
2. u zadnjih 12 mjeseci nisu imale blokiran žiro račun
3. imaju podmirene sve obveze prema Općini Podravska Moslavina po bilo kojoj osnovi
4. imaju podmirene sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

IX. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe Ponuditelja i ovjerena pečatom. Za sudjelovanje u Javnom natječaju Ponuditelj je obvezan uz pisanu ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

Izvornik ili presliku rješenja o upisu u sudski registar kojim dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti u Republici te izvornik ili presliku rješenja o upisu u obrtni registar ako ponudu podnosi fizička osoba obrtnik, a ako ponudu dostavlja zajednica ponuditelja dužni su dostaviti navedeni dokaz za sve ponuditelje
Pisanu izjavu kojom ponuditelj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da nema duga prema Općini Podravska Moslavina, a ako ponudu dostavlja zajednica ponuditelja dužni su dostaviti navedeni dokaz za sve ponuditelje
Podaci o bonitetu (obrazac BON 1), osim za fizičke osobe obrtnike, a ako ponudu dostavlja zajednica ponuditelja dužni su dostaviti navedeni dokaz za sve ponuditelje
Podaci o solventnosti (obrazac BON 2 ili SOL 2), a ako ponudu dostavlja zajednica ponuditelja dužni su dostaviti navedeni dokaz za sve ponuditelje
Potvrdu Porezne uprave o ispunjenoj obvezi plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, a ako ponudu dostavlja zajednica ponuditelja dužni su dostaviti navedeni dokaz za sve ponuditelje
Dokaz da ponuditelj ili zajednica ponuditelja već ima sklopljene ugovore o otkupu električne energije s operatorom tržišta (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. – HROTE) za integrirane fotonaponske elektrane snage od minimalno 500 kW. Dokaz je preslika ugovora s HROTE-om na ime ponuditelja ili zajednice ponuditelja
Dokaz ponuditelja ili zajednice ponuditelja za realizaciju istovjetnih postrojenja – integriranih fotonaponskih elektrana – u svoje ime i za svoj račun, za instaliranu snagu od minimalno 500 kW. Dokaz je preslika ugovora s HROTE-om na ime ponuditelja ili zajednice ponuditelja
Dokaz ponuditelja ili zajednice ponuditelja za realizaciju istovjetnih postrojenja – integriranih fotonaponskih elektrana – u svoje ime i za svoj račun – na krovnim površinama jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, za instaliranu snagu od minimalno 100 kW. Dokaz je preslika ugovora s HROTE-om na ime ponuditelja ili zajednice ponuditelja
Referentnu listu, kao i prateću tehničku dokumentaciju iz koje je vidljivo da su bili izvođači radova na najmanje 25 integriranih fotonaponskih elektrana, reda veličine 10-30 kW
Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će ugraditi fotonaponske panele, solarne invertere, aluminijske potkonstrukcije i kablove za solarnu instalaciju, odnosno kompletnu opremu od renomiranih hrvatskih ili europskih proizvođača te da će prije montaže dostaviti jamstvo proizvođača opreme u odnosu na kvalitetu iste,
Ponuđeni ukupni iznos zakupnine izražen u postotku (%) tijekom trajanja ugovora od 14 godina

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku, s tim da isti ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana podnošenja ponude, ili u ovjerenoj preslici kod javnog bilježnika.

X. Ponude koje nisu podnesene u roku ili nisu potpune, odnosno koje ne ispunjavaju uvjete Natječaja neće se razmatrati. Natječaj se odnosi na sve zgrade u okviru ponude i nije se moguće natjecati za pojedinačne zgrade.

Rok za dostavu ponuda po raspisanom javnom natječaju je 14.11.2014. godine do 10:00 sati (neovisno o načinu dostave) kada je ujedno i javno otvaranje ponuda.

Obrazac ponude s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31530 Podravska Moslavina na kojoj će se i otvarati ponude, naznakom: “Natječaj za zakup krovova – ne otvaraj”. U slučaju zajedničke ponude potrebno je naznačiti nositelja ponude.

Otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Općine Podravska Moslavina.

Provedenom postupku otvaranja i evaluacije ponuda Općina će sastaviti zapisnik, utvrditi koji ponuditelj ili zajednica ponuditelja ispunjavaju uvjete iz Natječaja i predložiti donošenje odluke o najpovoljnijoj ponudi po raspisanom javnom natječaju.

U slučaju jednakog ponuđenog mjesečnog iznosa zakupnine povoljniji je ponuditelj ili zajednica ponuditelja čija je ponuda prije zaprimljena.

Svaki ponuditelj ili zajednica ponuditelja koji je sudjelovao u ovom Natječaju bit će pisanim putem obaviješten o ishodu istog u roku 8 dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja ili zajednice ponuditelja.

Nezadovoljni ponuditelji ili zajednica ponuditelja imaju pravo žalbe u roku od 8 dana. Temeljem podnesenog izvješća načelnik Općine Podravska Moslavina odlučuje povodom prigovora i donosi konačnu odluku.

Ponuditelj ili zajednica ponuditelja koji je izabran kao najpovoljniji, pisanim putem bit će pozvan da u roku 8 dana nakon isteka žalbenog roka pristupi zaključivanju ugovora o zakupu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Podravska Moslavina svaki radni dan od 08,00 – 16,00 sati telefon 031/641-212
KLASA: 947-02/14-01/01
URBROJ:2115/03-03-14-1
Podravska Moslavina, 27. 10. 2014. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA