Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Klasa: 372-03/14-01/01

Urbroj: 2115/03-14-03-1 od 11. III. 2014. (158)

Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11.), Općina Podravska Moslavina raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnoga prostora prikupljanjem pisanih ponuda.

I. U zakup se daje poslovni prostor u Podravskoj Moslavini, J. J. Strossmayera 150, ukupne korisne površine 28,00 m², pod sljedećim uvjetima:

  • namjena trgovačka djelatnost: prodaja naftnih derivata i autokozmetike
  • rok zakupa: 10 godina
  • početni iznos zakupnine: 500,00 kuna mjesečno
  • zabrana podzakupa
  • zapošljavanje djelatnika/ca s područja općine Podravaka Moslavina.

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u visini 40% početnog iznosa zakupnine, što ukupno iznosi 200,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Podravska Moslavina IBAN: HR6923400091827100008, s pozivom na broj HR68 7722-OIB.

III. Ponuda mora sadržavati:

  • pun naziv pravne osobe, MB i OIB, odnosno ime i prezime fizičke osobe, MBG i OIB
  • sjedište, odnosno točnu adresu
  • izvod iz sudskog registra, strukovnog ili trgovačkog registra (za pravne osobe)
  • obrtnicu ili dokaz o državljanstvu, odnosno domovnicu (za fizičke osobe)
  • ponudbeni iznos zakupnine.

IV. Pisane potvrde s potvrdom o uplaćenoj jamčevini dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati« osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150, 31530 Podravska Moslavina.

V. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave u Narodnim novinama.

 

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Općine Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150, 7. travnja 2014. u 10 sati.

Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima natječaja, neće se razmatrati.

O otvaranju ponuda vodi se zapisnik. Otvaranju ponuda mogu pristupiti osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni predstavnici uz punomoć za zastupanje.

Ponuditeljima koji su uplatili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, dok se položena jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od natječaja ili sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, a zakupodavac zadržava pravo izbora drugog najpovoljnijeg ponuđača među prispjelim ponudama.

VI. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisano u roku od 8 dana od odabira najpovoljnije ponude.

Općina Podravska Moslavina