[OBAVIJEST] korisnicima stipendija

[OBAVIJEST] korisnicima stipendija

Korisnici studentskih stipendija Općine Podravska Moslavina obavještavaju se da u Općinu Podravsku Moslavinu, J.J. Strossmayera 150, svakim radnim danom u vremenu od 07-15 sati dostave Potvrde o redovnom studiranju.

Studenti sukladno članku 16. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) gube pravo na stipendije ako:

  • započne primati stipendiju iz drugih izvora,
  • svojevoljno prekine školovanje ili promjeni studij bez obaviještenosti nadležnog tijela Općine Podravska Moslavina,
  • njegovim roditeljima ili skrbnicima prebivalište više nije na području Općine Podravska
    Moslavina,
  • ne postupi po odredbi članka 14. ovog Pravilnika (ukoliko do 31. listopada tekuće godine dostavi uvjerenje o upisu u slijedeći semestar ili nastavnu godinu studija. Ukoliko student ne upiše sljedeći semestar ili nastavnu godinu ne ostvaruje pravo na nastavak isplate stipendije.)

Prema članku 17. Pravilnika korisnik koji ne upiše narednu godinu, ili izgubi pravo na stipendiju zbog razloga navedenih u članku 16. ovog Pravilnika, dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije u roku koji je jednak vremenu tijekom kojeg je primao stipendiju.

Prema članku 18. Pravilnika korisnik koji diplomu stekne u roku iz članka 3. ovog Pravilnika, u cijelosti se oslobađa obveze vraćanja stipendije, pod uvjetom da je tijekom studija ostvario prosjek ocjena 4,50 i više, a ostali korisnici koji diplomu steknu slabijim uspjehom, dužni su vratiti stipendiju Općini Podravska Moslavina prema slijedećim mjerilima i iznosima:

     prosjek ocjena                               postotak koji je potrebno  vratiti

           do 2,49                                               50 %

     od      2,50 – 2,99                                      40 %

     od      3,00 – 3,49                                      30 %

     od      3,50 – 3,99                                      20 %

     od      4,00 – 4,49                                      10 %

     od      4,50 – 5,00                                        0 %

Korisnik koji je temeljem prosjeka ocjena obavezan vratiti stipendiju ili dio stipendije, dužan je to učiniti u vremenskom razdoblju u kojem je primao stipendiju od  Općine Podravska Moslavina.

Stipendija se vraća obročno ili odjednom u cijelosti (na zahtjev korisnika).

Korisnik stipendije dužan je 15. (petnaest) dana po stjecanju diplome pismeno izvijestiti Jedinstveni upravi odjel Općine Podravska Moslavina.

U  suprotnom Općina Podravska Moslavina će pokrenuti postupak za vraćanje  cijelog iznosa primljene stipendije sudskim putem.

S korisnikom koji je dužan vratiti stipendiju ili dio stipendije sklapa se posebni ugovor.

Vraćanje iznosa primljene stipendije započinje godinu dana nakon datuma stjecanja diplome.

U koliko korisnik stipendije ni nakon tog roka ne stupi u radni odnos dužan je pismenim putem izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska Moslavina. U tom slučaju o dinamici i terminima vraćanja primljene stipendije odluku donosi Općinsko vijeće.

Jedinstveni upravni odjel