[POZIV] na testiranje i razgovor za stručno osposobljavanje

Published by Admin on

Kandidatima/kinjama koji podnijeli prijavu na Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina za radno mjesto: Administrativni referent, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva.

Testiranje, a potom i razgovor (intervju) održati će se dana 26. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama Općinske vijećnice, J.J.Strossmayera 150, Podravska Moslavina i to za radno mjesto za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za Administrativnog referenta.

O terminu održavanja testiranja kandidati/kinje koji su pravodobno podnijeli prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva biti će obaviješteni i putem elektroničke pošte ili telefonom.

 

Pravila testiranja:

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva biti će pisano obaviješteni o razlozima iz kojih se ne smatraju kandidatima u postupku.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju, smatra se da su povukli svoje prijave na javni poziv.

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni poziv ne mogu pristupiti provjeri znanja i razgovoru.

Navedena pisana provjera traje 60 minuta.

 

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,

– razgovarati s ostalim kandidatima

– niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Provjeru znanja i razgovor provodi Povjerenstvo za provođenje javnog poziva.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10.

Samo kandidati/kinje koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova pozvati će se da pristupe razgovoru (intervjuu) koji će se održati neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti, vještina i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za administrativnog referenta

– Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

  • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 )
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 i 129/05),
  • Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09).

 

Kandidati koji su zadovoljili formalni dio natječaja:

  1. Anja Borković
  2. Slivija Kalazić
  3. Nikolina Majdenić
  4. Nikolina Hosak
  5. Žana Ileš
  6. Antonija Rupčić
Categories: NovostiOglasna

Skip to content