[OBAVIJEST] Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu natječaja  na radno mjesto VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI na neodređeno vrijeme ( 1 izvršitelj/ica ) objavljuje obavijest

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Kandidati koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu na radno mjesto

VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), a koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja  obavještavaju se da pristupe 19.02.2016. god. ( petak ) u 11,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u prostorijama Općine Podravska Moslavina.

 

Testiranju se pozivaju slijedeći kandidati:

 

  1. MARINA CIGROVSKI,
  2. LUCA KOPIĆ BABIĆ,
  3. MARIO LUKAČEVIĆ.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

  1. Ustav RH («Narodne novine“, broj 56/90)
  2. Zakon o općem upravnom postupku, ( NN 47/09 )
  3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 i 129/05),
  4. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09),
  5. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( pročišćeni tekst zakona NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ),
  6. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 ),

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici www.podravskamoslavina.hr i na oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina.

 

 

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

Povjerenstvo za  provedbu natječaja

Prethodna-provjera-znanja-i-sposobnosti-19.02.2016.