[OBAVIJEST] Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu

  1. OSNOVNI PODATCI O RADNOM MJESTU:

 Kategorija: II

 Potkategorija: Viši stručni suradnik

 Klasifikacijski rang: 6.

 Naziv: VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

Opis poslova radnog mjesta

– obavlja stručne poslove iz područja uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite okoliša; 25%
– obavlja stručne poslove iz područja malog poduzetništva, obrta i zadrugarstva; 10%
– vodi urudžbeni zapisnik iz područja gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti; 10%
– sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća i vodi zapisnik na istima; 5%
– obavlja stručne poslove iz područja šumarstva, lova, ribolova i vodoprivrede; 15%
– izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata; 5%
– sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti; 10%
– prati propise od značaja za poslove radnog mjesta; 10%
– prati i analizira stanje u djelatnostima iz područja svoga rada; 5%
– surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 5%

  1. PODACI O PLAĆI

 

            Mjesečnu plaću službenika u jedinicama lokalne samouprave čini umnožak vrijednosti koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,90 i bruto osnovice uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Sva ostala primanja po osnovi rada će ostvariti u skladu sa pozitivnim propisima.

  1. TESTIRANJE KANDIDATA

            Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovori neće se smatrati točnim.

             Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete i propisi iz kojih će se vršiti provjera znanja i sposobnosti bit će objavljen najmanje pet dana prije održavanja provjere na web stranici www.podravskamoslavina.hr i na oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina.

            Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

            Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

            Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.

Rezultati testiranja i intervjua se zbrajaju te tako čine ukupan rezultat svakog pojedinog kandidata.

  1. PRAVILA TESTIRANJA

Kandidatima  koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja  biti će obavješteni o razlozima  zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo  neće priznati niti ocjenjivati.

Po dolasku na testiranje kandidatima će biti podjeljena pitanja za pripremanje kandidata iz pravnih izvora, a provjera traje najdulje 60 minuta.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora, Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata koje predlaže za prijam u službu.

Ove upute objavljuju se na web stranici www.podravskamoslavina.hr i na oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina.

 

 

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

Povjerenstvo za  provedbu natječaja

UPUTE-I-OBAVIJESTI-KANDIDATIMA-ZA-PRIJAM-U-SLUŽBU