[UPUTE I OBAVIJESTI] kandidatima za prijam u službu

 1. OSNOVNI PODATCI O RADNOM MJESTU:

 1.)

Kategorija: III

Potkategorija: Referent

Klasifikacijski rang: 11

Naziv: REFERENT ZA FINANCIJE, PRORAČUN I KOMUNALNU NAKNADU

Stručno znanje:

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera
 • najmanje 10 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit “B” kategorije

Broj izvršitelja:1

 

OPIS POSLOVA – poslovi radnog mjesto u %

 • obavlja poslove planiranja proračuna i praćenja ostvarenja proračuna – 10%
 • izrađuje i nadležnim tijelima dostavlja proračunske i knjigovodstvene izvještaje – 10%
 • brine se o naplati općinskih prihoda i poduzima mjere naplate – 10%
 • odgovara za zakonito, pravilno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga – 10%
 • vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa – 10%
 • prati pridržavanje odredbi ugovora o koncesijama, nadzire naplatu naknade za koncesije, predlaže pokretanje odgovarajućih postupaka protiv neurednih obveznika i izrađuje propisana izvješća o koncesijama – 10%
 • priprema i provodi postupke javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta, drugog zemljišta i poslovnog prostora – 5%
 • sudjeluje u provođenju programa raspolaganja i korištenja poljoprivrednog zemljišta, te programima razvoja i obnove poljoprivrede -10%
 • obavlja poslove vezane za elementarnu štetu – 5%
 • obavlja poslove komunalne naknade – 10%
 • obavlja poslove prema nalogu pročelnika – 10%

2.)

Kategorija: III

Potkategorija: Referent

Klasifikacijski rang: 11

Naziv: REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO, BLAGAJNU I ADMINISTRACIJU

Stručno znanje:

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera
 • najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit “B” kategorije

Broj izvršitelja:1

 

OPIS POSLOVA – poslovi radnog mjesta u %

 • obračunava i isplaćuje plaće zaposlenicima i druge naknade – 10%
 • vodi urudžbeni zapisnik – 10%
 • vodi blagajničko-poslovanje – 20%
 • vodi evidenciju nazočnosti na poslu i kadrovsku evidenciju – 10%
 • obavlja administrativno-tehničke poslove za Jedinstveni upravni odjel, Općinskog načelnika i Općinsko vijeće – 10%
 • zaprima, pregledava, razvrstava i otprema poštu -5%
 • obavlja prijepise, fotokopiranje, sortiranje i odlaganje dokumentacije -5%
 • brine o nabavci uredskog materijala i ostalog potrošnog materijala – 10%
 • izvršava akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz djelokruga svog radnog mjesta -10%
 • obavlja poslove prema nalogu pročelnika – 10%

 

 1. PODACI O PLAĆI

 

Mjesečnu plaću službenika u jedinicama lokalne samouprave čini umnožak vrijednosti koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (za radno mjesto referent za financije, proračun i komunalnu naknadu je 1,80, za radno mjesto referent za računovodstvo, blagajnu i administraciju 1,70) i bruto osnovice uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Sva ostala primanja po osnovi rada će ostvariti u skladu sa pozitivnim propisima.

 

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovori neće se smatrati točnim.

 

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete i propisi iz kojih će se vršiti provjera znanja i sposobnosti bit će objavljen najmanje pet dana prije održavanja provjere na web stranici www.podravskamoslavina.hr i na oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina.

Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.

Rezultati testiranja i intervjua se zbrajaju te tako čine ukupan rezultat svakog pojedinog kandidata.

 

 1. PRAVILA TESTIRANJA

 

Kandidatima koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja biti će obavješteni o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo  neće priznati niti ocjenjivati.

Po dolasku na testiranje kandidatima će biti podjeljena pitanja za pripremanje kandidata iz pravnih izvora, a provjera traje najdulje 60 minuta.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Nakon provedenog testiranja i razgovora, Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata koje predlaže za prijam u službu.

Ove upute objavljuju se na web stranici www.podravskamoslavina.hr i na oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina.

 

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA