Naslovna >> Novosti >> [OGLAS] za imenovanje pročelnika/pročelnice

[OGLAS] za imenovanje pročelnika/pročelnice

Prijedlog zastave Općine Podravska Moslavina

Na temelju članaka 19., a u vezi sa člankom 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSNLP(R)S), načelnik Općine Podravska Moslavina raspisuje

OGLAS

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravska Moslavina                            – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice

Pročelnik/ica Jedinstvenoga upravnog odjela (1 izvršitelj/ica) mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– magistar ili stručni specijalist pravne struke s 1 godinom radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

– položen državni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

U službu po ovom Oglasu prima se na određeno vrijeme, do povratka duže odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.  Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a kojeg su dužni položiti u zakonskom roku

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

U prijavi na Oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, OIB i po mogućnosti e-adresa), naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, i to:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
  • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je osoba položila državni stručni ispit),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starija od mjesec dana)
  • dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koje se traži stručno znanje u trajanju od najmanje 1 godine (presliku rješenja o rasporedu ili ugovora o radu ili potvrde poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je obavljao navedene poslove ili drugi odgovarajući radno-pravni akt kao dokaz radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke),
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona,
  • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka.

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu dužan je uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz Oglasa, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” RH broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Podravska Moslavina, I to na adresu: Općina Podravska Moslavina, Povjerenstvo za provedbu oglasa J. J. Strossmayera 150, 31530 Podravska Moslavina, s naznakom: » Oglas za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela – ne otvarati«, poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Općine Podravska Moslavina.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Oglas, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Na web-stranici Općine Podravska Moslavina, www.podravskamoslavina.hr bit će objavljen opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Općina Podravska Moslavina zadržava pravo poništenja Oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

Slični članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content