[POZIV] za prikupljanje ponuda – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

Published by Admin on

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik broj 1/13. i 4/16.) načelnik Općine Podravska Moslavina objavljuje

POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

  1. Predmet prikupljanja ponuda je obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta, na području Općine Podravska Moslavina.
  1. Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 1 (jednu) godinu.
  1. Pod obavljanjem poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva se: snijeg na ulicama i odvojcima u:
    1. ulica Jorgić cijela
    2. ulica Topoljska
    3. ulica Dravska
    4. ulica Kolodvorska
    5. cesta do groblja Krčenik
    6. cesta do groblja Podravska Moslavina
    7. cesta do groblja Miholjački Martinci
    8. ulica J.Strossmayera

i drugi prostori prema nalogu načelnika općine Podravska Moslavina.

  1. Cijena u ponudi mora biti iskazana po sljedećim stavkama:

– sat rada stroja na čišćenju snijega iskazan bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupna cijena rada stroja.
Plaćanje se vrši prema računu koji treba sadržavati radni nalog o izvršenosti posla, u roku od 30 dana od dana dostave računa.

  1. Rok za predaju ponude je osam (8) dana od dana objave poziva, odnosno do 15.11.2016.

Ponude se predaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina preporučeno poštom ili neposrednom dostavom od ponedjeljka do petka od 8,00 — 16,00 sati. Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj — PONUDA ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA.

Na omotnici se mora naznačiti i naziv, odnosno ime i adresa ponuditelja.

Sve informacije vezane za ovaj natječaj mogu se dobiti u Općini Podravska Moslavina, na broj telefona 031/641-029.

  1. Rok važenja ponude iznosi najmanje 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
  1. Potrebne isprave dokazi sposobnosti koje je ponuditelj dužan dostaviti:

 

a) Ponuda – Obrazac ponude

b) Izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojega je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje komunalne djelatnosti – ne stariji od šest (6) mjeseci od dana slanja poziva za dostavu ponude, odnosno od dana objave ovog poziva.

c) Uvjerenje suda o nekažnjavanju za ponuditelja i odgovornu osobu ponuditelja — ne starije od tri (3) mjeseca od dana raspisivanja ovog poziva.

d) Izjava o raspolaganju mehanizacijom i opremom, popis mehanizacije i opreme, koja je potrebna za obavljanje komunalne djelatnosti. Za svako vozilo navesti vrstu i tip vozila, registarsku oznaku vozila.

e) Izjava o broju kvalificiranih zaposlenika koji će raditi na poslovima obavljanja komunalne djelatnosti,

f) jamstvo za ispunjenje ugovora: odabrani izvoditelj je obvezan naručitelju prije potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 5% od predviđene godišnje vrijednosti radova, a u obliku bankovne garancije ili bjanko zadužnice.  g) Reference tvrtke.

8. Ponude koje ne sadržavaju sve potrebne isprave navedene u točki 7. poziva smatrat će se nepravovaljanima i Povjerenstvo za otvaranje ponuda će ih odbaciti kao nepravovaljane. Ponude dostavljene izvan roka za predaju ponuda neće se razmatrati i vratit će se ponuditelju.

9. Ponude će otvoriti i pregledati Povjerenstvo za otvaranje ponuda 15. studenog 2016. godine u prostorijama Općine Podravska Moslavina  početkom u 12,00. Otvaranje neće biti javno.
10. Odluku o izboru ponuditelja ili poništenju natječaja donosi Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina i ta će odluka biti dostavljena svim sudionicima natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke. 1l. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Šimara

word

Obrazac za izradu ponude – zimska služba

Categories: NovostiOglasna

Skip to content