Naslovna >> Novosti >> [JAVNI NATJEČAJ] za imenovanje pročelnika/ce JUO

[JAVNI NATJEČAJ] za imenovanje pročelnika/ce JUO

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSNLP(R)S), načelnik Općine Podravska Moslavina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Općini Podravska Moslavina.

Pročelnik/ica Jedinstvenoga upravnog odjela (1 izvršitelj/ica) mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– magistar ili stručni specijalist pravne struke s 1 godinom radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, OIB i po mogućnosti e-adresa), naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, i to:

1. životopis

2. dokaz hrvatskog državljanstva (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3. dokaz o dosadašnjem radnom stažu – elektronički zapis – potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

4. preslik potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu)

5. preslik isprave o stečenoj stručnoj spremi

6. izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)

7. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti, dokaz o prestanku radnog odnosa ili službe kod posljednjeg poslodavca – dokaz prava prednosti pri zapošljavanju

8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u člancima 15. i 16. ZSNLP(R)S-a

9. preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit).

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Podravska Moslavina, Povjerenstvo za provedbu natječaja J. J. Strossmayera 150, 31530 Podravska Moslavina, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela – ne otvarati«, poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Općine Podravska Moslavina.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Na web-stranici Općine Podravska Moslavina, www.podravskamoslavina.hr bit će objavljen opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Općina Podravska Moslavina zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Dominik Cerić

Slični članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content