Naslovna >> Novosti >> [JAVNI NATJEČAJ] za imenovanje pročelnika – upute

[JAVNI NATJEČAJ] za imenovanje pročelnika – upute

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSN), načelnik Općine Podravska Moslavina, raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Općini Podravska Moslavina.

Tekst natječaja dostupan je na web stranici Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8355091.html .

Od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj. Posljednji dan za podnošenje prijava je 27. travnja 2023. godine.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA IMENOVANJE

PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

1. OPIS POSLOVA

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obavlja sljedeće poslove:

 – rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim
propisima;

– vodi urudžbeni zapisnik iz područja upravnih i izvršnih tijela općine;

– organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad
zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela;

– izrađuje prijedloge općih akata koje upućuje Općinskom vijeću i Općinskom načelniku, donosi rješenja i postupa po rješenjima;

– obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća;

– brine o zakonitom radu općinskog vijeća;

– provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu;

– poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad;

– prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela;

– upravlja postupkom javne nabave;

– poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti; 

– osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama;

2. PODACI O PLAĆI

          Mjesečnu plaću službenika u jedinicama lokalne samouprave čini umnožak vrijednosti koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,50 i bruto osnovice uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Sva ostala primanja po osnovi rada će ostvariti u skladu sa pozitivnim propisima.

3. TESTIRANJE KANDIDATA

          Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovori neće se smatrati točnim.

          Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

          Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

          Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.

Rezultati testiranja i intervjua se zbrajaju te tako čine ukupan rezultat svakog pojedinog kandidata.

PISANA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA BITI ĆE                03. SVIBNJA 2023. GODINE U 08,00 SATI U PROSTORIJAMA                      OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA.

4. PRAVILA TESTIRANJA

Kandidatima  koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja  biti će obavješteni o razlozima  zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Po dolasku na testiranje kandidatima će biti podjeljena pitanja za pripremanje kandidata iz pravnih izvora, a provjera traje najdulje 30 minuta.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom (intervju) isti dan, nakon ispravka pisane provjere.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te načelniku općine dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata koje predlaže za imenovanje.

5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

  1. Ustav RH («Narodne novine“, broj NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 ),
  2. Zakon o općem upravnom postupku, ( NN 47/09 i 110/21),
  3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ),
  4. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 75/2021),
  5. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( pročišćeni tekst zakona NN 68/18, 110/18, 32/20 ),
  6. Statut Općine Podravska Moslavina ( Službeni glasnik broj 3/21. i 18/21).

Ove upute objavljuju se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina

Slični članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content