Posjet župana Anušića

Samo 90 ml kiše palo je u zadnja tri mjeseca na području Općine Podravska Moslavina, s oko 1.000 stanovnika jedne od najmanjih općina Osječko-baranjske županije. Racionalno raspolaganje vodom tako je egzistencijalno pitanje za ovu općinu, pa su navodnjavanje i odvodnja bile središnje teme radnog sastanka župana Ivana Anušića, njegovih zamjenika Petra Lagatora i Gorana Ivanovića s općinskim načelnikom Zdravkom Šimarom i njegovim suradnicima, održanog 21. srpnja 2017. godine u sjedištu Općine. Nastavi čitati

[OBAVIJEST] stočarima koji su dobili odluke o davanju u zakup državnog zemljišta bez javnog poziva

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Agencija za poljoprivredno zemljište pozvat će fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva (tzv. izravna dodjela zemlje stočarima) na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi. Naputak možete pročitati ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Posjet zamjenika župana

Dana 20. lipnja 2017. godine u radnom posjetu Općini Podravska Moslavina bio je zamjenik župana Goran Ivanović kako bi ga općinski načelnik Zdravko Šimara upoznao sa planiranim projektima Općine Podravska Moslavina.

[POZIV] na testiranje i razgovor za stručno osposobljavanje

Kandidatima/kinjama koji podnijeli prijavu na Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina za radno mjesto: Administrativni referent, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva.

Testiranje, a potom i razgovor (intervju) održati će se dana 26. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama Općinske vijećnice, J.J.Strossmayera 150, Podravska Moslavina i to za radno mjesto za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za Administrativnog referenta.

O terminu održavanja testiranja kandidati/kinje koji su pravodobno podnijeli prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva biti će obaviješteni i putem elektroničke pošte ili telefonom.

 

Pravila testiranja:

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva biti će pisano obaviješteni o razlozima iz kojih se ne smatraju kandidatima u postupku.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju, smatra se da su povukli svoje prijave na javni poziv.

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni poziv ne mogu pristupiti provjeri znanja i razgovoru.

Navedena pisana provjera traje 60 minuta.

 

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,

– razgovarati s ostalim kandidatima

– niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Provjeru znanja i razgovor provodi Povjerenstvo za provođenje javnog poziva.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10.

Samo kandidati/kinje koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova pozvati će se da pristupe razgovoru (intervjuu) koji će se održati neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti, vještina i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za administrativnog referenta

– Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

  • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 )
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 i 129/05),
  • Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09).

 

Kandidati koji su zadovoljili formalni dio natječaja:

  1. Anja Borković
  2. Slivija Kalazić
  3. Nikolina Majdenić
  4. Nikolina Hosak
  5. Žana Ileš
  6. Antonija Rupčić