Statut Općine Podravska Moslavina

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 14 Statuta Općine Podravska Moslavina ("Službeni glasnik", br. 1/2006 ), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na sjednici održanoj 11.04. 2013., donijelo je STATUT OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

Lokalna razvojna strategija Općine Podravska Moslavina

Razvojna strategija Općine Podravska Moslavina za razdoblje 2015.-2020. godine temeljni je dokument budućeg razvoja Općine i instrument za uspješno upravljanje razvojem općine, te nužni okvir za sufinanciranje projekata koji će se aplicirati prema državnim i Europskim fondovima.

Strateški razvojni plan turizma Općine Podravska Moslavina za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Strateški razvojni plan turizma Općine Podravska Moslavina za razdoblje 2018.-2022. godine temeljni je planski dokument kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti turističkoga razvitka općine

Plan gospodarenja otpadom

Obrazac

Primjedbe i mišljenja o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Plan prijama

Plan prijama za 2017. godinu

Stručno ospsoboljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Pravilnik o unutarnjem redu JUO

Pravilnik

o unutarnjem redu JUO 2015

Pravilnik

o unutarnjem redu JUO 2016

Izmjene i dopune

Pravilnika o unutarnjem redu JUO

Suglasnost

Ekoflor

Procjena rizika

od velikih nesreća

Prostorni plan

Knjiga 1

Prostorni plan uređenja Općine Podravska Moslavina

Knjiga 2

Prostorni plan uređenja Općine Podravska Moslavina

1.

Korištenje i namjena površina i promet

1. A

Pošta i telekomunikacije

2.A

Energetski sustav

2.B

Vodnogospodarski sustav

3.

Uvjeti korištenja

4.A

Gezinci

4.B

Krčenik

4.C

Martinci Miholjački

4.D

Podravska Moslavina

4.E

Gospodarske zone

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka

stvaratelja i primatelja za 2019. godinu

Skip to content