Statut Općine Podravska Moslavina

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 14 Statuta Općine Podravska Moslavina ("Službeni glasnik", br. 1/2006 ), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na sjednici održanoj 11.04. 2013., donijelo je STATUT OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

Lokalna razvojna strategija Općine Podravska Moslavina

Razvojna strategija Općine Podravska Moslavina za razdoblje 2015.-2020. godine temeljni je dokument budućeg razvoja Općine i instrument za uspješno upravljanje razvojem općine, te nužni okvir za sufinanciranje projekata koji će se aplicirati prema državnim i Europskim fondovima.

Plan gospodarenja otpadom

Obrazac

Primjedbe i mišljenja o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Plan prijama

Plan prijama za 2017. godinu

Stručno ospsoboljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Pravilnik o unutarnjem redu JUO

Pravilnik

o unutarnjem redu JUO 2015

Pravilnik

o unutarnjem redu JUO 2016

Izmjene i dopune

Pravilnika o unutarnjem redu JUO

Suglasnost

Ekoflor

Procjena rizika

od velikih nesreća