Statut Općine Podravska Moslavina

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 28. Statuta Općine Podravska Moslavina ("Službeni glasnik", br. 1/18 i 2/20 ), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na sjednici održanoj 22.02. 2021., donijelo je STATUT OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

Plan razvoja Općine Podravska Moslavina do 2027. godine na temelju koncepta "pametna općina"

Plan razvoja Općine Podravska Moslavina do 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina” temeljni je dokument budućeg razvoja Općine i instrument za uspješno upravljanje razvojem općine, te nužni okvir za sufinanciranje projekata koji će se aplicirati prema potporama na razini države kao i Europskim fondovima, za razdoblje 2021. – 2027. godine. Sukladno istome da bi se naša općina mogla razvijati u smjeru pametne općine izradili smo i ovaj Plan razvoja Općine Podravska Moslavina do 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina”.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJA OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA DO 2027. GODINE NA TEMELJU KONCEPTA „PAMETNA OPĆINA“

Plan razvoja Općine Podravska Moslavina do 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina” temeljni je dokument budućeg razvoja Općine i instrument za uspješno upravljanje razvojem općine, te nužni okvir za sufinanciranje projekata koji će se aplicirati prema potporama na razini države kao i Europskim fondovima, za razdoblje 2021. – 2027. godine. Sukladno istome da bi se naša općina mogla razvijati u smjeru pametne općine izradili smo i ovaj Plan razvoja Općine Podravska Moslavina do 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina”.

Strateški razvojni plan turizma Općine Podravska Moslavina za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Strateški razvojni plan turizma Općine Podravska Moslavina za razdoblje 2018.-2022. godine temeljni je planski dokument kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti turističkoga razvitka općine

Plan gospodarenja otpadom

Obrazac

Primjedbe i mišljenja o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Provedbeni program 2021-2025

Prilog 1

Mjere Provedbenog programa 2021-2025

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka

stvaratelja i primatelja za 2019. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka

stvaratelja i primatelja za 2020. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka

stvaratelja i primatelja za 2021. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka

stvaratelja i primatelja za 2022. godinu

Plan prijama

Plan prijama za 2017. godinu

Stručno ospsoboljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Pravilnik o unutarnjem redu JUO

Pravilnik

o unutarnjem redu JUO 2015

Pravilnik

o unutarnjem redu JUO 2016

Izmjene i dopune

Pravilnika o unutarnjem redu JUO

Suglasnost

Ekoflor

Procjena rizika

od velikih nesreća

Prostorni plan

Knjiga 1

Prostorni plan uređenja Općine Podravska Moslavina

Knjiga 2

Prostorni plan uređenja Općine Podravska Moslavina

1.

Korištenje i namjena površina i promet

1. A

Pošta i telekomunikacije

2.A

Energetski sustav

2.B

Vodnogospodarski sustav

3.

Uvjeti korištenja

4.A

Gezinci

4.B

Krčenik

4.C

Martinci Miholjački

4.D

Podravska Moslavina

4.E

Gospodarske zone

Strategija upravljanja imovinom

u vlasništvu Općine Podravska Moslavina za 2022.-2028. godinu

DOZVOLA za pridobivanje ugljikovodika

na EPU Dravica-Zalata 03 02 2022

Procjena ugroženosti od požara

Općine Podravska Moslavina

Plan zaštite od požara

Općine Podravska Moslavina

Kriteriji i pokazatelji

učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom

Analiza

upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Podravska Moslavina

Odluka

o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom

Skip to content